KJØPSBETINGELSER

 1. KJØPSVILKÅR

Kjøpsvilkårene gjelder for alt salg av varer fra paulashop.no til forbrukere.

 

Kjøpsvilkårene utgjør sammen med din bestilling – bekreftet gjennom en ordrebekreftelse og eventuell direkte korrespondanse mellom partene – det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

 

For å handle på paulashop.no må du være over 18 år, eller ha foreldrenes/foresattes tillatelse.

 

 1. PARTENE

Selger: Paulashop.no (PAULA AS – Org.nr. 923 887 474), Prestvikveien 34, 4631 Kristiansand, post@paulashop.no, og blir i det følgende benevnt «selgeren», «vi» eller «oss».

 

Kjøper: person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din», «ditt», «kjøper» eller «forbrukeren».

 

 1. BESTILLING

Bestillingen din er bindende når den er registrert hos oss. Vi er bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk.

 

Etter at din ordre er mottatt, bekreftes bestillingen ved at vi sender ut en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen, og sjekk den opp mot din bestilling. Avvik mellom din opprinnelige bestilling og ordrebekreftelsen vil anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan takke ja eller nei til. Unntak/avvik kan forekomme.

 

 1. FEIL

Vi tar forbehold om skrive-, farge- og størrelsesfeil, noe som kan bety at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken vår. Farger på produkter kan variere ut fra forskjeller på skjermkvalitet.

 

Bilder brukt i nettbutikken kan være å anse som illustrasjoner og derfor avvike fra varens faktiske utseende og farge. Vi forbeholder retten til å kansellere en bestilling, eller del av den, dersom produktet er utsolgt. Dersom et produkt er utsolgt, vil du få melding om dette.

 

Varer kjøpt i nettbutikken kan ikke byttes i butikken, men kan sendes i retur med vedlagt returskjema utfylt.

 

 1. PRISER OG BETALING

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift og frakt. Vi har rett til å fritt endre prisene våre. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil fra vår side, kan vi ensidig slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Du kan velge mellom å betale med Vipps eller Paypal.

 

 1. LEVERING

Levering av bestillingen skjer gjennom Posten eller annen måte som er angitt på ordrebekreftelsen. Risikoen for produktene ligger hos oss inntil de mottas av deg. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. Når du mottar varen, anbefales det at du undersøker om varen er i samsvar med bestillingen, og om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Dersom det skulle være feil/mangler ved varen, må du straks melde fra til oss.

 

Av og til kan en levering bli forsinket av hendelser utenfor vår kontroll. Vi fraskriver oss derfor ansvaret for forsinkelser som skjer hos tredjepart, og ekstraordinære hendelser slik som naturkatastrofer, flom, streik osv.

 

 1. ANGRERETT

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Varer kjøpt i vår nettbutikk gir deg en angrefrist på 14 dager. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt før utløpet av fristen. Om du benytter deg av angreretten må angrerettskjema være utfylt. Dette skjemaet ligger vedlagt i den mottatte forsendelsen sammen med en returseddel.

 

Retur forutsetter at varen er ubrukt, og i samme stand som da du mottok den. Dersom etiketter er fjernet, forseglingstag fjernet/brutt, eller det er andre synlige skader, aksepterer vi ikke retur.

 

Ved reklamasjon over ev. feil/mangler og forsinkelse gjelder andre regler.

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Tilbakebetaling vil først skje etter at varen er mottatt av oss og kontrollert for mangler. Skotøy og smykker må leveres tilbake i uskadet original emballasje.

 

Returkostnadene bæres av forbruker.

 

Ikke returnerbare varer er bl.a.:

 

 • Undertøy, sokker, badetøy og duft
 • Varer uten alle etiketter/merkelapper/forseglingstags vedlagt/inntakt.
 • Returer som ikke er sendt etter vår 14 dagers returrett
 • Varer som forringes raskt

 

 

 1. REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 

 1. KJØPERENS RETTIGHETER VED FORSINKELSE

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holdekjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

 

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

 

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

 

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

 

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 

 1. KJØPERENS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

 

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at

selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

 

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller

omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

 

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

 

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

 

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

 

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

 

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon.

Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

 1. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

 

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

 

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler

kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

 

 1. PERSONOPPLYSNINGER

Når du registrerer deg på vår nettside, eller skal foreta ett kjøp, godkjenner du at vi lagrer personopplysningene dine. Disse opplysningene lagres kun for å yte den servicen som forventes, og vil ikke videreselges eller distribueres til andre.

 

 1. VERNETING

Ved en eventuell rettslig tvist, aksepterer begge parter at Kristiansand tingrett – eventuelt Kristiansand forliksråd – som rett verneting, jf. tvisteloven § 4-6 «avtalt verneting».